Lejebetingelser


Pris og betaling
Prisen fremgår af udlejningskalender. 50% af lejebeløbet betales 8 dage efter modtagelse af lejebevis. Restbeløbet indbetales senest 14 dage før påbegyndelse af lejeperioden. Ved weekendophold betales hele beløbet 1 måned før ankomstdagen.
Ved leje senere end 14 dage før påbegyndelse af lejeperioden betales det fulde beløb.

Ved bestilling fremsendes lejeaftale, der kan underskrives og returneres, alternativt kan De foretage indbetaling, herved erklærer De at have accepteret vores leje- og betalingsbetingelser.

El er ekskl. og afregnes efter forbrug ved afrejse og nøgleaflevering med Kirsten Sønderhaven.
Brænde er eksklusiv.


Nøgleudleveringsstedet fremgår af lejeaftalen.


Afbestilling af lejemål
Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige denne aftale. Opsigelsen skal fremsendes til husejeren i anbefalet brev. Opsigelsen er  gældende fra den dag, lejer har overdraget opsigelsen til postvæsenet. I så tilfælde er husejeren berettiget til at kræve en erstatning, i henhold til nedenstående:

·          indtil 70 dage før ankomst: 10% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-.

·          69 til 40 dage før ankomst: 25% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-.

·          39 til 14 dage før ankomst: 80% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-.

·          fra 13 dage før ankomst: 90% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-.  

Det er lejer tilladt uden ekstra udgifter at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til husejeren.


Forhold ved mangler
Lejeren skal straks fra lejeperiodens start eller ved konstatering af en skade rette henvendelse til Kirsten Sønderhaven eller husejeren.

Rejser lejer fra ferieboligen uden forinden at have underrettet Kirsten Sønderhaven eller husejeren og/eller uden at have givet husejeren en rimelig frist til at rette eller udbedre en evt. skade, kan husejeren ikke pålægges nogen form for erstatning eller tilbagebetaling.


Lejers ansvar
Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører omhyggeligt og på behørig måde, idet lejer hæfter for alle skader, som forekommer mens sommerhuset er i lejers varetægt.

Lejer er ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort stand.
Slutrengøring omfatter støvsugning/afvaskning af alle lodrette flader i køkken og badeværelse og alle vandrette flader i hele huset, samt skuffer, skabe, køleskab, fryser, komfur/ovn, kaffemaskine, toiletter, havemøbler. Eventuel grill renses.

Ved afrejse inspiceres huset, og der kan pålægge lejer gebyr til rengøring såfremt denne ikke er udført tilfredsstillende.

I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer selv foretage opvask, tømning af køle- og fryseskab samt skraldespand inden afrejse.

Lejer er ansvarlig for person- og tingskade under opholdet. Lejer vil ofte gennem sine normale private forsikringer dog være dækket mod sådanne hændelser.

Lejer er ansvarlig for ikke at være til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Henstillinger fra områdets inspektør skal til enhver tid følges. Sker dette ikke, forbeholder udlejer sig ret til at opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og bortvise lejer. I så fald tilbagebetales hele eller dele af lejebeløbet ikke.


Force majeure bestemmelser
Husejer kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeforholdet, såfremt ferieboligen ikke kan stilles til disposition som følge af force majeure. I så tilfælde tilbagebetales det fulde lejebeløb. I tilfælde af force majeure kan lejer ikke rejse erstatningskrav mod husejer af nogen art.


UDLEJNINGSKALENDER med PRISER

TILBAGE til STARTSIDEN